0908975136 Đăng ký Zalo

Tiến Độ Thi Công Tháng 7/2021

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể

Hình ảnh tổng thể Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Sapphire và Block Topaz

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Hình ảnh tổng thể Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 và thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cốt thép sàn tầng 3 Block Ruby và Block Opal

Đang thi công cột tầng 3 lên tầng 4 Block Ruby và Block Opal

 

Đăng Ký Tư Vấn

     

    Đăng Ký Tư Vấn